Stemgedrag: ook politieke partijen lieten hun stem horen over LGBTQIA+ zaken

Bijna verkiezingen! Weet jij al op wie je gaat stemmen? Om de twijfelaars, of de mensen die zich nog beter willen informeren om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen bij de verkiezingen, een handje te helpen, vroegen we wat jullie belangrijk vinden. Uit deze enquête kwam onder andere dat het eerder stemgedrag van politici in het parlement een grote invloed heeft op de stemkeuze van LGBTQIA* jongeren. Speciaal voor jullie (en toegegeven, ook voor onszelf) zijn we in de XX gedoken om het stemgedrag van de zeven grootste Vlaamse partijen te achterhalen bij verschillende wetsvoorstellen, decreten en resoluties tijdens de vorige regeerperiode: PVDA, Vooruit, Groen, CD&V, Open VLD, N-VA en Vlaams Belang. Hou jullie vast, in dit artikel vinden jullie het resultaat!

First things first: enkele kanttekeningen. We hebben bij enkele resoluties of wetsvoorstellen een klein woordje uitleg gegeven, zodat het duidelijk is wat deze inhouden. Vaak is de realiteit veel complexer. Deze uitleg is dan ook niet voldoende om de volledige nuance van het wetsvoorstel of de resolutie te tonen, of de discussie en de argumenten van de partijen voor hun standpunt weer te geven. Het kan echter zijn dat je hier wel benieuwd naar bent (en dat juichen we alleen maar toe!). Om aan jullie nieuwsgierigheid tegemoet te komen, kunnen jullie via de bijgevoegde link steeds meer informatie vinden. 

Federaal

Resolutie betreffende de situatie van LGBTI+-personen in Oeganda

Meer info: hier.

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Meer info: hier.

Het wetsontwerp wil de wetgeving aanpassen om bepaalde vormen van discriminatie beter aan te pakken. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de regels in België gelijk te trekken en te voldoen aan Europese verplichtingen. Het wetsontwerp verduidelijkt hoe de verschillende beschermde criteria werken en past sommige aan om te zorgen dat ze beter aansluiten bij nieuwe inzichten en ontwikkelingen, zoals meervoudige discriminatie en discriminatie op basis van sociale of medische redenen.

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie

Meer info: hier.

Dit wetsontwerp wil de wet aanpassen naar aanleiding van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof, die bepaalde delen van de Transgenderwet ongrondwettig verklaarde, omdat ze onder andere discrimineert tegen genderfluïde mensen. Het wetsontwerp is de eerste stap om deze problemen op te lossen. Het verwijdert de regel dat aanpassingen van geslachtsregistratie en voornaam onherroepelijk zijn. In een latere fase zal er een regeling komen voor non-binaire personen, omdat dit meer onderzoek en overleg vereist.

 Het voorstel omvat:

-Weglating van de onherroepelijkheid.

-Weglating van de verzwaarde terugkeerprocedure voor de familierechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand blijft bevoegd.

-Slechts één verklaring nodig om de procedure voort te zetten.

-Geen beperking meer op het aantal keren dat de voornaam kan worden veranderd.

-Geen vereiste meer om een voornaam te kiezen die overeenkomt met de innerlijk beleefde genderidentiteit. Genderfluïde personen kunnen een passende naam kiezen.

- Benadrukking dat de procedures voor voornaamswijziging en aanpassing van het geslacht volledig los van elkaar staan. Een voornaam kan dus afzonderlijk worden aangepast zonder de geslachtsregistratie aan te passen.

Wat niet wordt voorgesteld in het wetsvoorstel:

- De noodzaak voor een jongere om een adviesbrief van een psychiater te hebben.

- De mogelijkheid van een "X" of iets anders dan "M/V" op je identiteitskaart(dit wordt verder onderzocht en later beantwoord in een ander wetsvoorstel).

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van conversiepraktijken

Meer info: hier.

Dit wetsontwerp stelt volgende dingen voor om conversietherapieën strafbaar te maken: het aanbieden, aanmoedigen, uitvoeren en adverteren van conversietherapieën verbieden. Overtredingen kunnen bestraft worden met gevangenisstraf, een geldboete, of beide. Daarnaast kan de rechtbank een beroepsverbod opleggen aan de overtreders.

Resolutie waarbij wordt opgeroepen de herinnering aan het lot van de lgbtqia+'ers in België tijdens de Tweede Wereldoorlog beter in stand te houden

Meer info: hier.

De resolutie richt zich op de herdenking van de Holocaust, waarbij niet alleen de zes miljoen Joodse slachtoffers worden herdacht, maar ook andere groepen die door het naziregime werden vervolgd, zoals roma, mensen met een beperking, politieke tegenstanders, en homoseksuelen en lesbiennes. Ten eerste wordt voorgesteld om tijdens een toekomstige herdenking over genocides in België een deel van het programma te wijden aan de vervolging van LGBTQIA+ personen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ten tweede wordt de federale regering gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de vervolging van LGBTQIA+ personen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Resolutie over de erkenning van het recht van de interseksuele* minderjarigen op fysieke integriteit

Meer info: hier.

De resolutie roept de federale regering op om de rechten en bescherming van intersekse minderjarigen te verbeteren. Dit omvat het ontwikkelen van wetgeving die ingrepen aan geslachtskenmerken zonder ernstige medische noodzaak en zonder geïnformeerde toestemming van de minderjarige verbiedt. Daarnaast wordt aanbevolen onderzoek te doen naar het aantal van deze ingrepen en professionals te informeren over intersekse personen. Deze maatregelen moeten zorgen voor een respectvolle en ondersteunende omgeving voor intersekse minderjarigen.

*Interseksuele is een verouderde term, de correcte term is intersekse, voor meer info, zie hier.

Resolutie om in de Raad van Europa op te komen voor de rechten van de lesbiennes, gays, biseksuelen, transgenders, queers en interseksuele personen (LGBTQI's)

Meer info: hier.

Resolutie betreffende de zogenaamde LGBT-vrije zones in Polen

Meer info: hier.

Resolutie betreffende de nieuwe wetgeving tot verdere criminalisering van de homoseksualiteit in Oeganda

Meer info: hier.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong wat betreft de uitsluitingscriteria inzake bloeddonatie

Meer info: hier.

Dit wetvoorstel vraagt om de uitsluitingsperiode voor bloeddonatie te verkorten voor mannen die seks hebben met mannen en hun sekspartners, van 12 maanden naar 4 maanden. Hiermee worden de strenge maatregelen die veel mensen als discriminerend ervaren, versoepeld. Dat kan naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke en epidemiologische gegevens om de veiligheid te waarborgen.

Vlaams

Resolutie betreffende de mogelijke invoering van de doodstraf voor homoseksualiteit in Oeganda

Meer info: hier.

De Vlaamse en federale regering wordt opgeroepen om:
de eerbiediging van mensenrechten en afschaffing van wetten tegen homoseksualiteit bij Oegandese autoriteiten te eisen en de schendingen van lgbtq+-rechten krachtig te veroordelen. Ze worden tevens gevraagd om een internationale samenwerking om homofobie tegen te gaan en de gelijkheid van alle individuen, ongeacht geaardheid, uit te dragen in internationaal beleid.

Resolutie over het veroordelen en bestrijden van openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbtqi+-personen in de Europese Unie en in de wereld

Meer info: hier.

Resolutie over geweld en discriminatie tegen lgbtqi+-personen

Meer info: hier.

Resolutie over de rechten van de lgbtqi+-gemeenschap in Hongarije

Meer info: hier.

Resolutie over de betere ondersteuning en een betere zorg voor mensen met een intersekseconditie

Meer info: hier.

De resolutie kaart de noodzaak van verbeterde ondersteuning en erkenning voor personen met variaties in geslachtskenmerken aan. Ze willen onder andere een Vlaams expertisecentrum voor variaties in geslachtskenmerken erkennen, een conventie met het RIZIV onderzoeken voor multidisciplinaire zorg, het expertisecentrum laten zorgen voor actuele informatie en lotgenotengroepen, samen met federale instanties een Belgisch register voor variaties in geslachtsontwikkeling opzetten en professionele en publieke kennis over intersekse vergroten en stigmatisering tegen gaan.

Europees

Voor meer informatie verwijzen we jullie graag door naar Forbidden Colours.

Resolution over LGBTI personen in Uganda

Resolutie over haatspraak tegen LGBTI personen

Resolutie over the EU als een LGBTIQ “Freedom zone”

Meer info: hier.

De resolutie van het Europees Parlement verklaart de EU tot een "LGBTIQ-vrijheidszone" als reactie op de "LGBTQ-vrije zones" in Polen. Deze zones weren LGBTIQ-personen en -organisaties, wat leidt tot discriminatie.

Met de resolutie benadrukt het Europees Parlement dat dit in strijd is met de EU-waarden en mensenrechten. Het parlement veroordeelt deze discriminerende maatregelen en roept op tot actie tegen landen die dergelijke zones invoeren. Zo wil het Europees Parlement druk uitoefenen op Polen en andere landen om deze acties te stoppen.

Resolutie over de rechten van LGBTIQ burgers in Hongarije

Resolutie over LGBTIQ rechten in de EU

Meer info: hier.

De Resolutie richt zich op het verbeteren en beschermen van de rechten van LGBTIQ-personen binnen de Europese Unie. De resolutie benadrukt dat LGBTIQ-rechten fundamentele mensenrechten zijn en dat discriminatie, geweld en obstakels voor deze groep moeten worden aangepakt. 

Er wordt opgeroepen tot een gemeenschappelijke aanpak binnen de EU voor de erkenning van huwelijken en partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht en het wettelijke ouderschap van LGBTQ gezinnen. Dit moet ervoor zorgen dat deze gezinnen dezelfde rechten hebben als andere gezinnen, inclusief het recht om vrij te reizen en te wonen in andere EU-landen zonder discriminatie.

Daarnaast vraagt de resolutie om strengere opvolging van bestaande EU-wetgeving tegen discriminatie van LGBTIQ-personen. De Europese Commissie wordt aangespoord om actie te ondernemen tegen lidstaten zoals Polen en Hongarije, waar discriminerende maatregelen zoals "LGBTIQi-vrije zones" zijn.

Resolutie over de groei in haatmisdaden tegen LGBTIQ+ personen

Resolutie over de universele decriminalisatie van homoseksualiteit

Wetgevingsresolutie over ouderschap zaken

Resolutie over de implementatie van de EU LGBTIQ strategie

Wie zijn we?

We zijn de Werkgroep Politiek van Wel Jong (ja, we zoeken nog steeds een naam die fancy'er klinkt!): Dorina (zij/haar), Margo (zij/haar), Remus (hij/hem, die/hun) en Renee (zij/haar)! We willen onszelf en anderen bekender doen worden met de politiek - die ons tenslotte allemaal aan belangt! 

Wel Jong gebruikt cookies om jouw ervaring te verbeteren.